Algemene voorwaarden

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN MOOVYN PER 1 APRIL 2016
(downloaden)

Het online platform van Moovyn brengt consumenten en verhuizers met elkaar in verbinding en garandeert de consument een prettige verhuiservaring. Moovyn biedt de consument de gelegenheid zijn verhuizing op een moderne digitale wijze in gang te zetten en een geschikt verhuisbedrijf te vinden. De consument boekt vervolgens zijn verhuizing bij Moovyn.

HOOFDSTUK 1 – ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1: Definities

In deze Algemene Consumentenvoorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

Voorwaarden: Dit onderhavige document en eventuele bijlagen;
Moovyn: De Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Move4U Web Applications B.V., ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 59834552 en gevestigd aan de Wolga te Den Haag; 
Klant: De natuurlijke persoon, welke naar het oordeel van Moovyn niet handelt in de uitoefening van een bedrijf- of beroepsactiviteit, welke de overeenkomst van goederenvervoer met Moovyn aan gaat; 
Partijen: Klant en Moovyn gezamenlijk;
Verhuizer: de door Moovyn ingeschakelde beroepsmatige verhuizer, die de Verhuizing verzorgt en uitvoert;
Online Platform: De webapplicatie welke Moovyn toegankelijk maakt op de webpagina www.moovyn.nl, welke Klant kan gebruiken om Verhuizers met elkaar te vergelijken en een Verhuisovereenkomst af te sluiten met Moovyn;
Verhuizing: De handelingen en activiteiten waarmee de verhuizing van de Inboedel van een Klant vanaf één of meerdere Laadadressen naar een Losadres, welke zich beiden in Nederland bevinden plaatsvindt;
Laadplaats: Het (woon)adres waar de Verhuizing haar aanvang heeft en waar vandaan Klant haar Verhuisgoederen wenst te verhuizen; 
Losplaats: Het (woon)adres waar de Verhuizing eindigt en waar Klant haar Verhuisgoederen naar toe wenst te verhuizen; 
Verhuisovereenkomst: de overeenkomst van goederenvervoer waarbij Moovyn zich tegenover de Klant verbindt Verhuisgoederen te (doen) vervoeren hetzij uitsluitend in een gebouw of woning, hetzij uitsluitend ten dele in een gebouw of woning en ten dele over de weg, hetzij uitsluitend over de weg;
Verhuisgoederen: zaken die zich in een, al dan niet, overdekte ruimte bevinden en die tot de stoffering, meubilering of inrichting van die ruimte zijn gebruikt, danwel voor een zodanig toekomstig gebruik bestemd zijn en de objecten en subjecten zijn van de Verhuisovereenkomst;
Verhuisprijs: Het tarief dat Klant aan Moovyn betaalt voor de Verhuisovereenkomst, uitgezonderd enige creditering of nacalculatie op grond van Meer- en Minderwerk;
Verhuisdatum: De tussen partijen overeenkomen datum en tijdspanne waarop de Verhuizing zal worden aangevangen;
Inboedel: al de Verhuisgoederen die onder de Verhuisovereenkomst vallen, uitgezonderd geld, geldswaardig papier en andersoortige met geld gelijkgestelde goederen;
Vertragingsschade: vermogensschade ten gevolge van vertraagde aflevering van Verhuisgoederen, zoals genoemd doch niet beperkt tot, hetgeen bepaald in artikel 6:96 BW;
Nieuwwaarde: het bedrag dat onmiddellijk voor de schade nodig is om nieuwe zaken van dezelfde de soort en kwaliteit aan te schaffen;
Dagwaarde: de Nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door veroudering of slijtage;
Marktwaarde: het bedrag waarvoor een zaak kan worden verhandeld op de reguliere markt;
Meerwerk: de op later verzoek van de Klant door de Verhuizer te verrichten werkzaamheden welke niet bij het sluiten van de Verhuisovereenkomst zijn overeengekomen; Minderwerk: De in de Verhuisovereenkomst overeengekomen en geoffreerde werkzaamheden welke tijdens de Verhuizing niet door de Verhuizer zijn verricht, bijvoorbeeld omdat deze niet nodig zijn, danwel – naar het oordeel van Verhuizer of Moovyn – onmogelijk zijn;
AVBV 2015: De Algemene Voorwaarden Bewaarnemingen Verhuisgoederen 2015, welke aan deze Voorwaarden als bijlage is toegevoegd;
RELO Voorwaarden: De verzekeringsvoorwaarden van RELO INSURANCE welke van toepassing zijn op de Verhuisovereenkomst en de Verhuizing, welke aan deze Voorwaarden als bijlage is toegevoegd;
Bewaarnemer: De door Moovyn ingeschakelde beroepsmatige bewaarnemer welke de Verhuisgoederen van Klant in bewaring neemt en duurzaam opslaat en onder zich houdt;
Bewaarnemingsovereenkomst: de overeenkomst waarin de Bewaarnemer zich tegenover de Klant verbindt de Verhuisgoederen die de Klant hem toevertrouwt of zal toevertrouwen, te bewaren en terug te geven;

Artikel 2: Toepasselijkheid en reikwijdte van de Voorwaarden
 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle (Verhuis)overeenkomsten, offertes, aanbiedingen, Meerwerk of andersoortige verbintenissen welke Moovyn aan gaat met Klant middels haar online platform, tenzij de toepasselijkheid van deze Voorwaarden schriftelijk uitdrukkelijk door Moovyn is uitgesloten;
 2. Toepasselijkheid van algemene- of inkoopvoorwaarden, voorwaardelijke aanvaarding of andersoortige voorbehouden van Klant worden door Moovyn expliciet afgewezen;
 3. Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden (uitdrukkelijk) is geregeld, danwel een artikel uit de Voorwaarden op grond van een dwingendrechtelijke bepaling wordt vernietigd of nietig wordt verklaard, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden en zullen Partijen zich verbinden tot het overeenkomen van een vervangende bepaling in geest van de nietige of vernietigde bepaling;
 4. Hetgeen bepaald in lid 3 van dit artikel laat de gelding van de overige voorwaarden en bedingen van deze Voorwaarden onverlet;
 5. Middels het gebruik van het Online Platform neemt Klant kennis van en gaat Klant akkoord met de meest actuele versie van deze Voorwaarden. De gelding van de Voorwaarden wordt bij het sluiten van de Verhuisovereenkomst nogmaals uitdrukkelijk door Partijen bevestigd.
HOOFDSTUK 2 – DE VERHUISOVEREENKOMST
Artikel 3: Gebruik Online Platform
 1. Het Online Platform is voor haar goede werking - waar onder dient te worden verstaan (doch andersoortig gebruik niet uitsluitend), het aanbieden van vergelijkingen tussen de dienstverlening Verhuizers en het opstellen van offertes voor Verhuisovereenkomsten aan toekomstige Klanten - in overwegende mate afhankelijk van de juistheid van de gegevens welke Klant invoert. Klant dient in te staan voor de juistheid daarvan en vrijwaart Moovyn en stelt haar schadeloos voor enige (negatieve) gevolgen van welke aard dan ook waar het opgeven van onjuiste of onvolledige informatie toe kan leiden;
 2. Het Online Platform stelt op basis van de door Klant opgegeven gegevens, zoals de afstand tussen Laad- en Losplaats, de aantallen en soorten kamers waaruit verhuisd dient te worden en bijzondere Verhuisgoederen, en door Verhuizers opgegeven tarieven en beschikbaarheid middels een algoritme een offerte op;
 3. Moovyn kan niet gehouden worden aan offertes welke zijn opgesteld op basis van foutief opgegeven informatie door Klant en heeft het recht de aanvaarding van een zodanige offerte te vernietigen zonder dat zij daarvoor schadeplichtig wordt jegens Klant;
 4. Moovyn kan niet gehouden worden aan offertes welke zijn opgesteld op basis van foutief opgegeven informatie door Verhuizer en heeft het recht de aanvaarding van een zodanige offerte te vernietigen zonder dat zij daarvoor schadeplichtig wordt jegens Klant, met dien verstande dat Moovyn zich jegens Klant zo veel mogelijk zal verbinden om - voor zover naar redelijkheid van Moovyn kan worden verwacht – een vervangende Verhuizer aan te bieden welke de voorwaarden van de vernietigde Verhuisovereenkomst zo goed mogelijk benadert;
 5. Moovyn kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat, danwel de omstandigheden – zoals de Verhuisprijs of beschikbaarheid van de Verhuizers danwel uitzonderlijke eigenschappen van de Verhuisgoederen, Laad- of Losplaats - waaronder deze offertes zijn opgesteld naar oordeel van Moovyn te veel afwijken van de omstandigheden tijdens de aanvaarding, danwel de Verhuizer een kennelijke vergissing heeft gemaakt in zijn aanbod danwel offerte;
 6. Moovyn spant zich in tot het 24 uur per dag beschikbaar stellen van het Online Platform. Desondanks kan het voor komen dat het Online Platform niet, niet volledig of onjuist functioneert. Moovyn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet of mogelijk onjuist verwerken van offertes en de Verhuisovereenkomst bij enige tijdelijke defecten aan het Online Platform en komt het recht toe om deze te vernietigen zonder dat zij jegens Klant schadeplichtig wordt.
Artikel 4: Totstandkoming van de Verhuisovereenkomst
 1. De Verhuisovereenkomst komt tot stand middels het akkoord gaan van Klant met het door Moovyn gedane aanbod middels het Online Platform. Het niet voldoen door Klant van de betalingsverplichting heeft tot gevolg dat de Verhuisovereenkomst niet tot stand komt;
 2. De Verhuisovereenkomst wordt gesloten tussen Moovyn en Klant. Moovyn geeft bij het sluiten van de Verhuisovereenkomst de Verhuizer opdracht om tot feitelijke uitvoering van de Verhuizing over te gaan, danwel om de datum van de Verhuizing te reserveren ten behoeve van Klant;
 3. De Verhuisovereenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde tijd en eindigt van rechtswege middels de voltooiing van de Verhuizing;
 4. Eventuele aanvullende afspraken, toezeggingen of mededelingen gemaakt of gedaan door medewerkers van Moovyn, of namens Moovyn gemaakt of gedaan door Verhuizer of andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden Moovyn slechts indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door haar tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurders, of door dezen hiertoe gemachtigde personen, zijn bevestigd;
 5. Moovyn gaat een Verhuisovereenkomst aan voor Verhuizingen van Laadplaatsen binnen Nederland naar Losplaatsen binnen Nederland voor Klanten met een Nederlands (facturatie)adres. Klant kan slechts een Verhuisovereenkomst met Moovyn aangaan indien zij handelt als consument in de zin van de wet. Indien Klant de Verhuisovereenkomst aan gaat in de hoedanigheid van een rechtspersoon, wordt de natuurlijke persoon die namens Klant gehandeld heeft hoofdelijk aansprakelijk voor de uit de Verhuisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen alsof zij op persoonlijke titel de Verhuisovereenkomst is aangegaan;
 6. Hetgeen bepaald in lid 5 van dit artikel laat onverlet de verplichtingen van enig rechtspersoon welke de Verhuisovereenkomst met Moovyn als Klant is aangegaan.
Artikel 5: Verplichtingen Klant
 1. Klant dient bij zowel de voorbereiding van de Verhuizing, alsmede tijdens de Verhuizing, zorgvuldigheid in acht te nemen jegens Moovyn en Verhuizer. Indien Klant op enigerlei wijze de Verhuizing tegenwerkt, vertraagt of in de weg staat middels het bewust of onbewust niet verschaffen van toegang tot de Laad- of Losplaats of de Verhuisgoederen, danwel enige nalatigheid te verwijten valt in de ruimste zin van het woord, heeft Moovyn het recht haar verplichtingen uit hoofde van de Verhuisovereenkomst op te schorten;
 2. Klant verbindt zich tot het toegankelijk maken van de Laad- en Losplaats en zal zorgdragen dat de nodige toestemmingen, vrijwaringen, vergunningen of medewerking van derden is vergaard opdat deze de Verhuizing niet zullen hinderen of vertragen op welke wijze dan ook; Klant verbindt zich tot het opvolgen van de instructies van Moovyn ten aanzien van het geschikt maken van Verhuisgoederen voor de Verhuizing. Enige handelingen welke Moovyn en/of Verhuizer dienen uit te voeren ten aanzien van het geschikt maken van goederen voor Verhuizing worden als Meerwerk bij Klant in rekening gebracht;
 3. Klant stelt Moovyn ten aanzien van de Verhuizing tijdig in kennis van alle bijzondere Verhuisgoederen, daaronder inbegrepen:
  - alle zaken, waarvan de aanwezigheid een bijzonder risico van beschadiging van de Verhuisgoederen, de bedrijfsuitrusting van Verhuizer of lichamelijk letsel van welke aard dan ook oplevert of kan opleveren;
  - alle voorwerpen van technische aard, waarvoor door de fabrikant aan de gebruikers speciale vóór de aanvang van het vervoer te treffen beveiligingsmaatregelen bekend zijn gemaakt;
  - alle voorwerpen van bijzondere aard, onderworpen aan speciale voorschriften van binnen- en/of buitenlandse (overheid)instanties, zoals voorwerpen van bijzondere sentimentele danwel geldelijke waarde, kunstvoorwerpen, waardevolle verzamelingen, (replica’s van) vuurwapens;
  - alle goederen welke in bovengemiddelde mate breekbaar of waardevol zijn en met bijzondere aandacht dienen te worden verhuisd;
 4. Klant stelt Moovyn ten aanzien van de Verhuizing tijdig in kennis van alle bijzondere eigenschappen van de Laad- en Losplaats, daaronder inbegrepen:
  - bijzonderheden ten aanzien van de Losplaats welke op welke wijze dan ook van invloed kunnen zijn op de werkzaamheden van de Verhuizer (bijvoorbeeld een huiskamer op de eerste verdieping);
  - bijzonderheden ten aanzien van de Laadplaats welke op welke wijze dan ook van invloed kunnen zijn op de werkzaamheden van de Verhuizer (bijvoorbeeld de aanwezigheid van een lift in een flatgebouw);
  - andere zaken en omstandigheden van welke aard dan ook die voor de Verhuizer van belang zijn om te weten ten behoeve van de Verhuizing (bijvoorbeeld een opgebroken stoep voor het huis op de Verhuisdatum).
 5. Indien Klant aan Moovyn gevaarlijke zaken of stoffen als bedoeld in de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen ter hand stelt, moet de Klant Moovyn inlichten over de aard van het gevaar dat deze inhouden en de door Verhuizer te nemen voorzorgsmaatregelen aangeven;
 6. Moovyn heeft het recht om gevaarlijke zaken of stoffen, waarover hij bij het sluiten van de overeenkomst niet is geïnformeerd, danwel naar oordeel van Moovyn of Verhuizer kennelijk onjuist, niet te verhuizen;
 7. Moovyn heeft het recht om gevaarlijke zaken of stoffen waarover hij bij het sluiten van de overeenkomst niet is geïnformeerd op iedere tijd en plaats uit te laden en deze ongevaarlijk te (laten) maken of te (laten) vernietigen op kosten van de Klant. Bovendien is de Klant in dat geval aansprakelijk voor alle in redelijkheid gemaakte en toerekenbare kosten en schaden die uit het vervoer ervan voortkomen;
 8. In de leden 6, 7 en 8 van dit artikel dient Verhuizer gelijkgesteld te worden geacht met Moovyn indien naar redelijkheid en billijkheid de tussenkomst van Moovyn in redelijkheid niet mogelijk is;
 9. Indien Klant hetgeen bepaald in dit artikel – naar het oordeel van Moovyn - niet (voldoende) in acht neemt of heeft genomen, heeft Moovyn het recht om haar verplichtingen uit hoofde van de Verhuisovereenkomst op te schorten en de Verhuisovereenkomst te ontbinden zonder dat zij jegens Klant schadeplichtig wordt;
 10. Klant vrijwaart Moovyn en Verhuizer voor enige aanspraken van derden welke kunnen voortvloeien uit de uitvoering van de Verhuizing.
Artikel 6: Verplichtingen Moovyn
 1. Moovyn voorziet Klant van zo duidelijk en ondubbelzinnig mogelijke instructies ten aanzien van het geschikt maken van Verhuisgoederen voor de Verhuizing en zal eventueel Klant verhuisdozen ter beschikking stellen;
 2. Moovyn is verplicht de Verhuisgoederen ter bestemming te (doen) afleveren (het plaatsen op de daartoe mogelijkerwijs aangeduide plek, voor zover redelijkerwijs mogelijk) en wel in de staat waarin zij hem ter verpakking of demontage, dan wel in de staat waarin zij hem ten vervoer ter beschikking zijn gesteld;
 3. Moovyn is verplicht een aangevangen Verhuizing te doen voltooien, behoudens de in artikel 5 van deze Voorwaarden genoemde uitzonderingen;
 4. De verplichtingen van Moovyn die voortvloeien uit de Verhuisovereenkomst zullen zijn beëindigd, zodra de Verhuisgoederen op de overeengekomen bestemmingsplaats zijn afgeleverd. Alle bijkomende werkzaamheden, welke zich na de aflevering voortdoen, dienen geacht te worden Meerwerk te betreffen.
Artikel 7: Klachten, Reclamatie en Schade
 1. Indien Klant op- of aanmerkingen heeft ten aanzien van de uitvoering van de Verhuizing, dient zij dit primair met de Verhuizer ter plaatse op te lossen. Indien Klant en Verhuizer er niet gezamenlijk uitkomen, zal Moovyn uitsluitsel geven aan Klant en de Verhuizer voorzien van instructies;
 2. Klant verbindt zich tot het volgen van de door Moovyn aangewezen procedures voor het opgeven van klachten, schade of reclamaties, eventueel – bij uitsluiting van andersoortige kanalen - middels het Online Platform;
 3. Moovyn accepteert geen aansprakelijkheid voor het niet, danwel het vertraagd, behandelen van klachten, reclameringen en schadeopgaven welke niet via de door Moovyn voorgeschreven wijze gespecificeerd aan haar kenbaar zijn gemaakt;
 4. Klachten, reclamaties of schade inzake niet door Moovyn bevestigd Meerwerk komen niet voor behandeling in aanmerking en vallen buiten de Verhuisovereenkomst.
Artikel 8: Verhuisprijs en Betaling
 1. De door Moovyn gehanteerde tarieven en prijzen zijn afhankelijk van de tarieven welke Verhuizers hanteren en kunnen derhalve aan fluctuatie onderhevig zijn;
 2. Betaling van de Verhuisprijs dient onmiddellijk te geschieden bij het afsluiten van de Verhuisovereenkomst via de door Moovyn aangegeven betaalmogelijkheden. Bijkomende kosten zoals kosten voor Meerwerk of kosten uit Bewaarneming worden apart door Moovyn gefactureerd en dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan door Klant, tenzij de factuur een afwijkende datum aangeeft;
 3. Alle genoemde bedragen zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen;
 4. Betaling in termijnen is mogelijk, doch dient de algehele betaling te zijn voldaan alvorens Moovyn gehouden is de Verhuizing uit te (laten) voeren. Mochten Partijen een betaling in termijnen zijn overeengekomen, doch is uiterlijk 7 dagen voor de Verhuisdatum geen of slechts een gedeeltelijke betaling door Moovyn ontvangen, kan Moovyn Klant een vervangende Verhuisovereenkomst en/of Verhuisdatum aanbieden, doch is Moovyn daar niet toe gehouden en laat dit hetgeen bepaald in artikel 9 inzake de annuleringsvergoeding onverlet;
 5. Indien een betaling in termijnen is overeengekomen, dient artikel 4 lid 1 zodanig te gelden dat de eerste termijnbetaling de Verhuisovereenkomst tot stand doet komen;
 6. Op geen enkel moment komt Klant een beroep op verrekening toe van de vorderingen van Moovyn, tenzij partijen voorafgaand aan de Verhuisovereenkomst schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeenkomen;
 7. Indien bij aanbieding van de factuur door Moovyn – naar oordeel van Moovyn - blijkt dat de Klant zijn verplichting tot betaling niet voldoet of gaat voldoen, is zij gerechtigd de (voltooiing van) de Verhuizing op te schorten. Moovyn is in dat geval bovendien gerechtigd om tot opslag en verkoop van de Verhuisgoederen over te gaan, mits hij beschikt over de in artikel 8:1194 BW lid 2 bedoelde toestemming van de rechter, zonder dat zij schadeplichtig wordt jegens Klant;
 8. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn niet volledig is betaald zal de Klant, na daartoe door Moovyn te zijn gemaand middels een ingebrekestelling, ter zake buitengerechtelijke kosten verschuldigd zijn conform het staffel zoals bepaald in het Besluit vergoeding Buitengerechtelijke Incassokosten, met een absoluut minimum van € 40,00 exclusief BTW, zonder dat een daadwerkelijke overdracht aan een incassogemachtigde daarvoor is vereist. Klant is tevens aansprakelijk voor alle overige kosten welke kunnen voortvloeien uit haar betalingsverzuim, zoals – maar niet beperkt tot – deurwaarderskosten, advocaatkosten en overige proceskosten;
 9. Indien Klant niet dezelfde persoon is als degene wiens Verhuisgoederen onderwerp zijn van de Verhuisovereenkomst, maakt Moovyn met Klant afzonderlijke afspraken over de betaling van de uit de Verhuisovereenkomst voortvloeiende kosten alsmede over de aflevering als de eigenaar van de Verhuisgoederen daartoe zelf niet bereikbaar is. Als de Klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is de eigenaar van de Verhuisgoederen aansprakelijk voor de betaling van de Verhuisprijs en treedt zij in de plaats van Klant voor de verplichtingen uit hoofde van de Verhuisovereenkomst;
 10. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn niet volledig is betaald zal Klant, zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist, aan Moovyn een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand(deel) cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volledige maanden aangemerkt;
 11. Ter keuze van Moovyn kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding, zonder dat zij jegens Klant schadeplichtig wordt;
 12. Indien Moovyn het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van Klant te twijfelen, kan zij haar verplichtingen opschorten of enige uitvoering van Meerwerk weigeren;
 13. Door Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij Klant bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Indien Klant, uit welken hoofde ook, één of meer vorderingen op Moovyn heeft, meent te hebben, dan wel zal verkrijgen, komt haar nimmer een recht op verrekening toe met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien Klant (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
 14. Indien Moovyn een betaling is verschuldigd aan Klant, hanteert zij een betaaltermijn van 14 dagen, ingaande vanaf de datum dat Moovyn haar betalingsverplichting aan Klant heeft erkend. Dit is geen fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a.
Artikel 9: Opschorting, annulering en ontbinding
 1. Klant heeft het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te allen tijde te annuleren;
 2. Bij annulering conform lid 1 is Klant aan Moovyn een annuleringsvergoeding verschuldigd, op basis van het hiernavolgende staffel:
  - tot 30 dagen voor de Verhuisdatum 15% van de Verhuisprijs;
  - tot 14 dagen voor de Verhuisdatum ten hoogste 50% van de Verhuisprijs;
  - tot 7 dagen voor de Verhuisdatum ten hoogste 75% van de Verhuisprijs;
  - tot binnen 7 dagen voor de Verhuisdatum is de volledige Verhuisprijs verschuldigd;
 3. Het in rekening brengen van de annuleringsvergoeding vindt plaats middels – indien van toepassing – creditering van het resterende bedrag. Moovyn verbindt zich om binnen 14 dagen enig resterend bedrag aan Klant terug te betalen, doch betreft dit geen fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a;
 4. Klant mag de verhuisovereenkomst ontbinden, zonder dat zij een annuleringsvergoeding verschuldigd is, als Klant bekend wordt dat Moovyn de Verhuizing niet op de Verhuisdatum zal kunnen verrichten en het van Klant in redelijkheid niet kan worden gevergd om met een alternatieve Verhuisdatum akkoord kan gaan. Klant dient Moovyn binnen 24 uur na kennisname van deze omstandigheid op de hoogte stellen van de ontbinding, met inachtneming van lid 6 van dit artikel. Dit recht op ontbinding bestaat niet indien de afwijking een kortere tijdspanne betreft dan vier (4) uren;
 5. Wanneer vóór of bij de aanbieding van de Verhuisgoederen aan Moovyn/Verhuizer zich bij één der partijen omstandigheden voordoen die de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst niet behoefde te kennen, doch die, indien zij haar wel bekend waren geweest, redelijkerwijs voor haar grond hadden opgeleverd om de verhuisovereenkomst niet, of op andere voorwaarden aan te gaan, is deze wederpartij bevoegd om de overeenkomst te ontbinden;
 6. De ontbinding geschiedt door een schriftelijke of elektronische kennisgeving aan de wederpartij, de overeenkomst eindigt op het ogenblik van ontvangst daarvan;
 7. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zijn partijen na ontbinding van de overeenkomst verplicht elkaar de daardoor geleden, aan te tonen schade te vergoeden, behoudens de door Moovyn in deze Voorwaarden genoemde uitsluitingen. De schadevergoeding kan niet meer bedragen dan de overeengekomen verhuisprijs.
Artikel 10: Wijziging van de Verhuisovereenkomst
 1. De Klant mag Moovyn verzoeken de uitvoering van de Verhuisovereenkomst te wijzigen. De gewenste wijziging moet voor Moovyn en/of Verhuizer uitvoerbaar zijn en mag de bedrijfsvoering bij Moovyn en/of Verhuizer niet verstoren. Klant moet Moovyn bovendien schadeloos stellen voor alle noodzakelijke kosten en nadelen die feitelijk voortvloeien uit de wijziging van de Verhuisovereenkomst;
 2. Als Moovyn door onvoorziene omstandigheden de verhuisovereenkomst niet overeenkomstig zijn opdracht en binnen een normale tijdsduur kan uitvoeren moet zij:
  - nieuwe instructies vragen aan Klant, of - als dit niet mogelijk is, die maatregelen nemen, die naar zijn inzicht zoveel mogelijk in het belang van de Klant zijn.
 3. In het geval van Meerwerk wordt door Moovyn, op basis van inlichtingen van Verhuizer, een bijgestelde offerte uitgebracht middels het Online Platform, tenzij dit vanwege de spoedeisendheid van het Meerwerk niet mogelijk is;
 4. Moovyn is nimmer gehouden Klant te compenseren of te crediteren voor Minderwerk;
 5. Moovyn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of andersoortige negatieve gevolgen welke zijn oorzaak vindt in door Verhuizer uitgevoerd Meerwerk welke niet uitdrukkelijk schriftelijk door Moovyn is bekrachtigd en geoffreerd. Mocht uit dit Meerwerk een conflict ontstaan tussen Klant en Verhuizer, kan Moovyn – zonder daartoe verplicht te zijn – een bemiddelende positie innemen.
Artikel 11: Bewaarneming
 1. Indien voorafgaand aan de uitvoering van de Verhuisovereenkomst, danwel tijdens de Verhuizing, blijkt dat Bewaarneming van (een deel van de) Verhuisgoederen noodzakelijk is en door Klant wordt gewenst, kan Moovyn namens Klant een Bewaarnemingsovereenkomst aangaan met een door Moovyn in te schakelen Bewaarnemer;
 2. Indien en voor zover sprake is van Bewaarneming, zijn de bepalingen zoals neergelegd in AVBV 2015 van toepassing. Indien enige bepalingen conflicteren met bepalingen uit deze Voorwaarden, dan prevaleren de Voorwaarden;
 3. Voor zover de Bewaarnemer jegens Klant enige rechten van welke aard kan uitoefenen, dan kan Moovyn dezelfde rechten jegens Klant uitoefenen. Hieronder dient mede het vuistpandrecht te worden verstaan conform art 14 lid 6 AVBV 2015;
 4. Moovyn hanteert dezelfde mate van zorgvuldigheid ten aanzien van het inschakelen van Bewaarnemers als zij doet bij het inschakelen van Verhuizers.
HOOFDSTUK 3 – AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN
Artikel 12: Aansprakelijkheid Moovyn
 1. Moovyn kan zich niet beroepen op enige beperking van zijn aansprakelijkheid, voor zover de schade is ontstaan uit zijn eigen handelen of nalaten welke geschied hetzij met het onvoorwaardelijke opzet die schade te veroorzaken, hetzij bewust roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien;
 2. Indien Verhuizer of Bewaarnemer een beroep op overmacht toekomt in zijn verbintenis jegens Moovyn, dan komt Moovyn dat zelfde beroep toe op overmacht toe jegens Klant;
 3. Onder overmacht dient te worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Moovyn zijn toe te rekenen. Hieronder dient te worden begrepen, doch andere situaties niet uitsluitend: stakingen in andere bedrijven dan die van Moovyn, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Moovyn, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Moovyn afhankelijk is, (on)natuurlijke rampen welke gevolgen hebben voor de door Moovyn gebruikte infrastructuur, (dreiging van) – verklaarde danwel niet verklaarde - oorlog, (dreiging van) terrorisme en algemene vervoersproblemen in de ruimste zin van het woord. Moovyn heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Moovyn haar verbintenis had moeten nakomen. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Moovyn opgeschort;
 4. De Verhuisgoederen dienen direct bij aflevering op de Losplaats op waarneembare onvolkomenheden te worden gecontroleerd. Reclames ter zake zichtbare gebreken dienen onmiddellijk op de door Moovyn voorgeschreven wijze bij Moovyn te worden gemeld. Reclames ter zake overige gebreken dienen binnen 8 dagen na levering door Klant schriftelijk gespecificeerd bij Moovyn te worden ingediend. Na deze termijn vloeit er voor Moovyn uit enige reclame van Klant geen enkele verplichting voort. Het bewijs dat de geleverde zaken en de verpakking daarvan ten tijde van de aflevering gebreken vertoonden, dient door Klant te worden geleverd. Op Klant rust de bewijslast dat de zaken waarop de reclame betrekking heeft in een slechtere staat zijn afgeleverd dan deze aan de Verhuizer ter Verhuizing zijn gesteld. Ook indien Klant tijdig reclameert, blijft de verplichting van Klant tot betaling en afname van gedane bestelling bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Moovyn geretourneerd;
 5. Indien de periode van overmacht waarin de nakoming van de verplichtingen door Moovyn niet mogelijk is langer duurt dan 14 dagen zijn zowel Moovyn als Klant bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding aan de zijde van Moovyn ontstaat. Indien Moovyn bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Klant gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijk contract betrof;
 6. Mocht Moovyn aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid slechts beperkt tot directe schade. Aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk afgewezen;
 7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de – naar het oordeel van Moovyn - redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Moovyn aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Moovyn toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Moovyn is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
 8. Moovyn zal nimmer aansprakelijk zijn voor een hoger bedrag dan het (gezamenlijk) Verhuisprijs, waarop Moovyn krachtens de overeenkomst jegens Klant aanspraak heeft;
 9. Mocht hetgeen bepaald in lid 10 van dit artikel niet van toepassing zijn, dan is de aansprakelijkheid van Moovyn beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in dat schadegeval uitkeert.
Artikel 13: Verzekeringen
 1. Moovyn heeft de Inboedel tijdens de Verhuizing binnen Nederland verzekerd tegen alle verliezen van en materiële schade van de Inboedel zoals nader omschreven in de RELO Voorwaarden;
 2. Bij uitkering van de schade op grond van deze verzekering gelden aanvullend de volgende voorwaarden:
  - De Inboedel is, met uitzondering van de hierna genoemde voer- en vaartuigen en voorwerpen met een antiquarische of zeldzaamheidswaarde, verzekerd op basis van Nieuwwaarde, tenzij de Dagwaarde minder is dan 40% van de Nieuwwaarde. In dat laatste geval wordt de Dagwaarde vergoed;
  - Bij motorrijtuigen, aanhangwagens, caravans, vaartuigen en de daarbij behorende onderdelen en accessoires geldt altijd een uitkering op grond van de Dagwaarde;
  - Bij voorwerpen met een antiquarische of zeldzaamheidswaarde geldt een uitkering op basis van Marktwaarde. Als schade wordt aangemerkt het verschil tussen de waarde van de verzekerde zaken onmiddellijk voor en onmiddellijk na de gebeurtenis, of naar keuze van de verzekeraars de onmiddellijk na de gebeurtenis door experts vastgestelde herstelkosten, vermeerderd met de door het herstel niet opgeheven waardevermindering zoals deze door experts is vastgesteld;
  - Bij diefstal van lijfsieraden geldt een maximale verzekering van € 5.000,- per gebeurtenis;
  - Bij schade aan zaken bestemd voor handels- en beroepsdoeleinden wordt een maximale vergoeding verleend van € 25.000,- per gebeurtenis;
 3. Bepaling van de waarde (Nieuwwaarde, Dagwaarde of Marktwaarde) gebeurt door Moovyn of de verzekeraar aangewezen – danwel goedgekeurde - experts, of op basis van voortaxatie indien er een geldig taxatierapport bestaat. Als er delen van de Verhuisgoederen vooraf zijn getaxeerd, dan geldt deze voortaxatie gedurende drie jaar gerekend vanaf datum dagtekening van het taxatierapport;
 4. Herstel van beschadigingen en vervanging van gedeeltelijk verloren gegane goederen, dan wel vermiste goederen mag pas plaatsvinden nadat tussen Klant en Moovyn (c.q. de schade-expert of de verzekeraar) overeenstemming is bereikt over het bedrag van de schade, of nadat de schade voldoende is gedocumenteerd;
 5. Bij bewaarneming als onderdeel van de Verhuizing binnen Nederland, is de Inboedel de eerste 30 dagen verzekerd als bij een Verhuizing. Indien er tussen Partijen geen andere afspraken worden gemaakt, blijft de Inboedel (tegen vergoeding) verzekerd overeenkomstig lid 1 van dit artikel. Klant heeft bij het verlengen van de opslagtermijn de keuze om de Inboedel (tegen vergoeding) verzekerd te houden op basis van lid 1 van deze algemene voorwaarden, of voor een ander nader overeen te komen bedrag. Indien de verzekering (eventueel voor een gewijzigd bedrag) niet wordt voortgezet, dan is de aansprakelijkheid van de bewaarnemer na afloop van de eerste 30 dagen opslag beperkt conform artikelen 15 en 18 AVBV 2015.
HOOFDSTUK 4: JURIDISCH
Artikel 14: Toepasselijk Recht en Forumkeuze
 1. Op de tussen Moovyn en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht;
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoeg­de Nederlandse rechter, met dien verstande dat Moovyn de be­voegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Moovyn is gevestigd, tenzij een zodanige forumkeuze door een dwingende wetsbepaling wordt uitgesloten;
 3. Met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een Klant die gevestigd is buiten Nederland, is Moovyn gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of - naar haar keuze en derhalve niet verplicht - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land waar de wederpartij gevestigd is.
Moovyn Heart Handled with care!
Moovyn Beeldmerk